GEYVE HABER İnternet Gazetesi - Geyve Haber, Medya, Gazete - Güncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Yaşam - Eğitim - Kültür - Sağlık - Forum - Blog
geyve_hassu.swf
Güncel
Politika
Ekonomi
Eğitim
Kültür
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Spor
Sakarya
Türkiye
Dünya
Duyuru
Foto Galeri

Gündem

Hikmet AKITÜRK

Hak Aramak Marifet Gerektirir

 
A
A
A
A
A
A
A
Hak Aramak Marifet Gerektirir
“Hak ve Özgürlük”, ”hak aramak”, ”hakkını savunmak” günümüz dünyasında en çok konuşup ve tartıştığımız hukuk kavramlarındandır. Ülkemizde de çokca tartışılan hususların başında gelir.

 Devlet olarak imzaladığımız ”Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nde özgürlükler ağırlıklı olarak yer tutar. Mevcut Anayasamızda (1982) da hak ve özgürlüklere 12-74. maddeler arası olmak üzere, tam 63 madde ayrılmıştır. Temel Haklar; 177 asıl, 18 gecici maddeden oluşan Anayasamızın neredeyse üçte birine tekabül etmektedir. Burada yapılan kıyas sadece sayısal değerlendirmeden ibarettir. İşin özü ve esası bu temel hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi, toplumun her kesiminde standart uygulanmasıdır. Diğer bir yönü de, vatandaş olarak haklarımızı kullanma, anlama, görme, yolunu yordamını, sınırını bilme  olgunluk ve kapasitemizle doğrudan  ilişkilidir.

              Hak ve Özgürlükle açılan konumuzun gerçek hikayesine girelim. Olay  takriben 1940-1945 yıllarında serhat ilimiz Kars’ın Susuz’un da geçer. Cilavuz Köy Enstitüsünün Birinci kademesinde parasız yatılı okuyan Merdali Ateş, tatillerden birinde köyüne gider. Bu köy, ihtimal ki Kars’ın merkezine veya ilçelerinden birine bağlıdır. Tatil bitiminden bir gün önce erkenden yola çıkması gerekir ki, okuluna akşamdan teslim olsun.

                 Eskiler bilir, günümüzün aşırı serbestlik ve gevşekliğinin aksine 80’li yıllara kadar öğrencilikte sıkı disiplin vardı. Elli yıl öncesi, devletin  her  sahasında olduğu gibi eğitimde de orantısız disiplin anlayışı hakim idi. Öyleki, zamanında okula gitmemek ve verilen izine riayet etmemekten çekinmeyen öğrenci yok gibidir. Anne ve babalar da  hem öğrencisine, hem de okuluna karşı  aynı titizlik ve takipten ödün vermezlerdi. Çoğunlukla yatılı okulların ilk sınıflarındaki öğrencilere gidiş ve dönüşlerinde büyükleri refakatcilik yapmaktaydı. Anlayacağınız, öğrenci çifte sıkı bir takip ve kesintisiz aile büyükleri kontrolü  altındadır.

                 Dönelim tekrar Merdali’nin köyüne. Ama bir aksilik ve sıkıntı var burada. Yola çıkacağı sabah içtiği sütten olacak ki rahatsızlanır, dolayısıyla dönüş yolculuğuna çıkamaz. Öğrencinin izinsiz okula gitmemesi düşünülemeyeceğinden, baba Gülmehmet oğlu Şahali  Ateş’i bir telaş alır. Bilindiği gibi bu yıllarda, telefon ve telgraf kıt, taşrada mektuptan başka haberleşme aracı  yok gibidir. Çaresiz düşer yollara, ver elini Cilavuz. Garibim, askerde öğrendiği okuma – yazmaya güvenerek arzuhalini yazılı vermek istemiş olacak ki; her nasılsa bulduğu kağıt kalemle kendi tabiriyle ”Eriza” sını yazar. Büyük- küçük harfleri gelişigüzel serpiştirerek kopya kalemle yazdığı dilekçesini katlayarak okul yolunu tutar. Azerbaycan kokan Kars yöresi şivesi ile kaleme alınan dilekçeyi alan okul müdürü (Baş Muallim: Halit Ağanoğlu olduğu bilinir. Kurucu Müdür olup, 1946 yılına kadar görev yapmıştır) bu haliyle kabul etmiş ki, okulun kayıtlı evrakları  arasına girmiştir. Safiyetin örneği, yöresinde dillerde dolaşan, haklı şöhrete tabi dilekçemizi  bu satırlarımızın altında bulacaksınız.         

                 Dileği, isteği, saygıyı, hak aramayı, demokrasiyi, birlikte yaşama estetiğimizi birbirine karıştırdığımız bir ortamda, masum hak talebinin geçmişten bir örneğini vermek ve paylaşmak istedim. Bunu sadece, vatandaşın her şeyi tereddütsüz, itirazsız kabulüne,     çekingenliğine, sindirilmişliğine ve korkutulmuşluğuna yormak büyük haksızlık olur. Burada asıl olan vatandaşlarımızın samimiyeti, vatan ve millet sevgisi, devletinden, milletinden, içinde yaşadığı toplumdan yana olmak arzusudur. Bu bağlılığı, zamanın tektip yönetim anlayışının  millet üzerindeki zorlamalarıyla ilişkilendiremeyiz. Ön planda görülmesi gereken, vatandaşlarımızın taşıdıkları, tarihinden miras kalan övgüye layık hasletleridir. Dünden bu güne milletimizin kahır ekseriyetinde bu hassasiyet eksilmemiştir. Geçmişe, özellikle  siyasetin çoktan seçmeli olmadığı  dönemlerin tarzına özlem duymaya çok  uzak durmayı tercih edeceğimden, değerlendirme sadece  milletin  bakışı  bakımından düşünülmüştür.  

                 Dünden bu güne demokraside epey yol aldık, yeterli olmayacağına göre, hala engelleri bol  ve çetin geçecek yolculuğumuz devam edecek. Her beklentimiz, her arzumuz bir tarafa, ancak; sokakta, hastanede, yolculukta, okulda, resmi dairede, köyde,  şehirde, trafikte, pazarda, toplantıda, camide, tarlada, mitingte, yürüyüşte, seçimde, mecliste, tartışmada, gişe ve banka kuyruğunda, su paylaşımında, mal paylaşımında, haber yapmada, evlilikte, spor sahalarında, maç seyretme ve tezahuratta... velhasıl hayatımızın pek çok sahasında gösterdiğimiz sabırsızlıkları, vandallıkları, vurma, kırma, taşlama, yağma ve talan etme, yakma barbarlıklarını, hele yaralamadan tutun can kaybına kadar giden canice saldırı ve vuruşmaları salt “ hak aramak- hak almak- hakkını korumak- özgürlüğünü savunmak... ” mazeretleriyle izah etmek mümkün müdür?  İlkinde görülen samimiyet, tevazu, saygı, masumiyet huzur verirken; yenisindeki hazımsızlık ve enaniyet ise hem içimizi burkuyor, hem de ürkütüyor. Sakin ve sabırlı olmakta fayda var. Herşeye rağmen “geçmişten alacağımız güzel dersler var” diyorum.

......................................................................................................

“ Eriza  / Dilekçe”

                       Cilavuz  İşgol   Mualliminin  Hündür  Gatına

                                                                                    

                      Gazebetine, izabetine... İşgol hananızın  birinci  gademelerinde tahsil eyleyen gedelerden   Balam  Merdali   Ataş   sabahın  guşluk   vahti  süt içif,  garnı  şişif,  galat  elleyip  garap  eyledi. Sizden af dileremçi, anın  içün  işgoluza  gelemeyipti.

                      Gabul  gaydiyesinin  tezelden   yapilmasini    irca  eyleyerken,  iki  çüt  ellerizden  öper ,  gavağı(nı)zda   mil  gibin  dururam.

                                             Gınan atası

    (Tarih öğrenilemedi)    Gülmemmet oğli  Şah Ali  Ataş 

                                                                                                                                                          ( imza)


Anlayacağımız  şekilde anlatımı :


                                        Cilavuz  Öğretmen Okulu  ( Müdürlüğünün)  Yüksek Katına 


                                             Öncelikle  üzülerek ve hoş görünüze sığınıp söylüyorum. Oğlumun  zarar  görmesini istemiyorum. Okulunuzun birinci kademesinde okuyan (kayıtlı / Öğrenim gören)  öğrencilerden  oğlum  Merdali (Mert Ali)  Ataş  (Ateş)  tatil  dönüşü okuluna  gelirken  sabahın  kuşluk vaktinde  içtiği sütten dolayı karnı şişti. Elini ağzına götürerek istifra etmesine rağmen rahatsızlığı geçmedi. Sizden af diliyorum, gerçek olarak belirttiğim mazeretinden dolayı okula gelemedi / gelemeyecek. Buna inanmanızı   ve  oğlumu  mazur  görmenizi talap ederim.  

                                             Mazeretinden dolayı izin verilmesini,  kaydının buna göre  acele yapılmasını  rica eyler (Talep eder /  İstirham eder / arzeder) ken,  önce  ellerinizden öper,  karşınızda ( huzurunuzda )  dimdik (Hazırolda  / saygı ile ) dururum. (durmayı borç bilirim)


                                                                                                        Öğrencinin (Bunun)  Babası/Velisi

    Gül Mehmet Oğlu  Şah Ali Ateş               

                                                                                                                    (imza)Açıklamalar :                                                                                                                                                                          

1-  Yer:  Cilavuz(Kars İli –Susuz İlçesi merkezinin eski adı), bu adla  Bucak  merkezi iken 1959’da Susuz adıyla  

      ilçe olmuştur.

2-  Cilavuz Köy Enstitüsü: 1937 yılında Eğitmen Mektebi,1940 yılında Köy Enstitüsü olarak açılmış,1946 yılında 

      Enstitülerin proğramı ve  yapısı  önemli ölçüde değiştirilmiş ve 1954  Yılında diğer Köy Enstitüleri ile birlikte 

      kapatılarak “K.K. İlk  Öğretmen Okulu”  adını almıştır. Günümüzde aynı yerde  Kazım Karabekir Anadolu     

      Öğretmen Lisesi  faaliyettedir )

3-   Dilekçe   1940’li yıllar ‘da  yazılmıştır. O dönemde  Okulun adı  Köy Estitüsü veya başka adla da  olsa,

      Halkımızın  nezdinde  ağırlıklı olarak  Öğretmen Yetiştiren Okulllar ” Muallim  Mektebi “ olarak 

      bilindiğinden, sahibi  böyle bir hitap şekli kullanmıştır. Sadece dilekçedeki  noktalama  işaretleri  tarafımdan      

      ilave edilmiştir.

4-  Gazebet ine,  izabetine :  “Çekinerek, üzülerek  mazeretimi  söylüyorum.  Oğlumun mazereti olmasaydı   

      mutlaka  gönderirdim,  böyle olmazdı . Oğlum  hakkında yanlış düşünmeyin, yeterki  zarar görmesin    

      Eza,cefa ve günahınız...benim olsun, inanınız  herşey anlattığım gibidir. Çaresiz  kaldım, kızmayınız...”

      anlamında kullanılmış olduğu ihtimal dahilinde olan Kars  yöresi tabiri. Örnek : Kayseri yöresinde de bir 

      istekte bulunurken, sevincini ve karşısındakini çok sevdiğini  bildirmek için  “ Gadanı alayım, gurbanın 

      olayım..!”  tabiri kullanılır, Burada da  bu anlamda  kullanılmış olabilir(?)


5-    Köy Enstitüleri( Öncesi: Muallim mektebi, sonrası: Öğretmen okulu) 1940-1948 arasında 5 yıllık İlkokulu  

    (İlkMektep)   bitiren çocukları (Tercihen köy  Çocuklarını)  öğrenci olarak almıştır. Birinci Kademe ( ortaokul 

    kısmı)  2 yıllıktır.  İkinci kademe ise 3  yıllıktır.(Toplamı ilkokul üstü  5 Yıl)  Birinci kademeyi tamamlayanlar  

    ikinci kademeye  devam ettirilirler. Başarı  veya istek doğrultusunda  3.sınıftan itibaren “Köy okulu  Muallimi/    

    Köy  İlkokulu  Öğretmeni”  ve  ” Sıhhıye Memuru / Köy Sağlık Memuru ”  ve ya  “ Ebe ” olarak  iki  kola

    ( Bazı  Köy  Enstitülerinde Sağlık  Memurluğu  ve  Ebelik Kolu açılmıştır)  ayrılmak suretiyle   mesleklerini   

    seçmiş oluyorlardı. Görev  yerleri özellikle,  öncelikle  köyler  ve  küçük  ve  gelişmemiş kasabalardır. 

  6-  Dilekçe, bir teftiş esnasında Bakanlık(MEB) Müfettişlerince görülüp orijinal bulunduğu için  ün kazanmıştır.  

Örneği (Elle yazılmış sureti)  Bakanlığa götürülmüş, asıl sureti  okulun giriş salonuna asılmıştır. Cilavuz öğretmen Okulunda okuyan her öğrencinin,  okulla ilşkisi olanların  bu dilekçeyi  ezbere bildiği  söylenir. Ancak, ağızdan ağıza değişikliğe uğramış olacak ki,  özde fark olmasa da  bazı kelimelerin eklenip/ çıkarıldığı değişik  örneklerinin olduğu görülmüştür.  

7-  Bu dilekçeyi, Erzurum KKEE’öğrencisi iken aynı okulun öğrencisi olan Susuz’lu arkadaşlarımızdan 

      İlk defa duymuştum. Bildiğim kadarıyla bu arkadaşlarımın  ya babaları,  ya da kendileri  bu okulun eski/ yeni  

      öğrencileri  olmuşlardır. Yanlış  ve eksik bilgilendirme, yanlış hatırda kalma ve de  bu şekilde anlama 

      dolayısıyla  oluşabilecek  kusurlarımızdan  dolayı  arkadaşlarımdan ve de  Cilavuz’lu / Susuz’lu  

      kardeşlerimizden özür  dilerim. Şayet  ikaz ve  düzeltme  bildirimi olursa,  memnun  olurum.

                                                                                                            18 Temmuz 2013 - 00:56:00 - 2014 günlük
Ekleyen:
Hikmet AKITÜRK

Okuyan: [27270] Yorumlayan: [2] [Yazdır]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: Palmiye yayınları bilgi@palmiyeyayinlari.com - IP kayıtlı

9.12.2013 - 12:16:00

Palmiye yayınları olarak yazılarınızı makalelerinizi, denemelerinizi, romanlarınızı, hikayelerinizi, öykülerinizi, şiirlerinizi ve diğer tüm dokümanlarınızı destekli yayıncılık kapsamında kitaba dönüştürelim. SİZ YAZIN BİZ BASALIM YAYINLAYALIM. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. İletişim bilgilerimiz: Adres: Atatürk Cad.Gül Sok. No:13/8 GÖRÜKLE/ NİLÜFER/ BURSA www.palmiyeyayinlari.com bilgi@palmiyeyayinlari.com https://www.facebook.com/palmiyeyayinlari Tel: 0555 2915061-0539 3602045

Yazan: selahaddin akça saglikci_54@hotmail.com - IP kayıtlı

30.9.2013 - 14:53:00

Hocam ben başka bi konuyu yazmak için yoruma girdim.Dün yine malesef bi evladımızı motosıklet kazası sonucu kaybettik mayıs ayındada iki evladımızı kaybetmiştik .okul çıkışı sonraları ilçemiz sokaklarında onlarca yaşları çok küçük çocukların motorlarla dolaştıkları ve eksozlarını patlatarak(kibu bu yılın geyve modası)dolaştıkları ve son derece hızlı kullandıkları görülmektedir.Daha kaç evladımızın gencimizin ölmesi beklenmektedir.Bunu köşenizde dile getirir yada haber şeklinde yayınlama sansınız olursa geyveliler adına mutlulut duyarız saygılarımla.

Sayfa: 1
 
Yazara Ait Diğer Yazılar
• Hak Aramak Marifet Gerekt
• KONUMUZ ANAYASA
• Gündem Yazılarıyla Yenide
• Hem hizmetin hem de dem
• Öğretmenlik güzel sanattı
• En uzak mesafe ve çö
• Bakmakla - görmek farkın
• Beö ve 40 yıl sonra
• HER DERDİMİZİN BİR ÇAR
• HİKAYEMİZ SU – SUY
Diğer Yazıları ▲▼

▼  reklam  ▼
TARAKLI AJANS
HABERİMİZİN GERÇEK HABERİ

Yeni Köşe Yazıları
• İSVEÇ NEDEN ZENGİN? (Emir DOLUNAY)
• Mevlid Kandiliniz Kutlu O (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Batının Çatışmacı zihniye (Ömer ERDEM)
• HİCRİ YILBAŞI HAYIRLI OLS (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Kurban Bayramı ve Teşrik (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Şevval Orucu ve Bir Yılı (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• KADİR GECESİ (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Kaybedenler Kulübünün Ben (Ömer ERDEM)
• DininGüncellenmes ive Ila (Ömer ERDEM)
• İNSANLARI SEVEMEYECEĞİMİ (Emir DOLUNAY)

▼  reklam  ▼
TARAKLI AJANS
HABERİMİZİN GERÇEK HABERİ

En Çok Okunan Yazılar
• Yön ve Kıble Nasıl Bulunu (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Aşkım Ebedidir (Serpil Şahin)
• Pekmez, yapılışı çeşitler (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Bir Anarşist(!)in Kalemi ()
• Ünlü Müslüman Türk Bilim (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Yeniden Merhaba (Ali ARICI)
• Topkara’nın İnanç S (Hüseyin ÖZÇELİK)
• Mülkiyet Hakkı ve Hümeze (Yalçın ARICIOĞLU)
• II. Bayezid Köprüsü(Geyve (Mustafa Hamdullah ERGİN)
• Okumak, Okuduğunu Anlamak (Mustafa Hamdullah ERGİN)

» Bu Sayfayı Paylaş
Arkadaşına Öner
Google 'da Paylaş
Facebook 'da Paylaş
MySpace 'de Paylaş
Twitter 'da Paylaş
Digg 'de Paylaş
DEL.ICO.US 'da Paylaş


 

2006 - 2014 © Geyve Haber
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..