Ömer ERDEM Ömer ERDEM Sözün Gücü

DininGüncellenmes ive Ilahiyatçılar

Anadolu coğrafyamızıngüzelinsanlarıarasındailmidindarlıktanziyadehissidindarlıkgeçerlidir. Biz müslümanlar islamı,tasavvuf ve tarikatlararacılığı ile öğrendik. 

Yani bizlerbucoğrafyanıngüzelinsanlarıolarakdinimizeolancadüşkünlüğümüzerağmenonunkaynağıhakkındahiçbirzamanyeterikadarbilgisahibiolamadık. 

Allah’ıninsanatenezzüledipkonuştuğusonvahiyolanKur’an’akarşıayağınıuzatmayısaygısızlıksayıpsabahakadaruyumamayıtercihedenbirecdadınahfadıolarakbizler de evlerimizdebuyücekitabı en değerlikılıflarabezeyip en yüksekyerlerdebulundurmayahepözengösterdik. Bircenazeolmadıgısürece de okumadık. Kur’anyaşayanlarıuyarmakiçingönderilmiştifakatbizonuölmüşlereokumayıtercihettik. Okumakdediysembubirağızalışkanlığı. Yoksaanlaşılmadanyapılanbueylemeokumadeğilolsaolsatelaffuzetmekdenilir. Amaherşeyerağmenbiziminsanımızdinikonusundaoldukçaduyarlıdır. Tamamokumazbelkiamayine de yüksekbirhassasiyetivardır. Ancakbuyüksekhassasiyetbilgiilebuluşmadığındamüthişbiristismarkapısıaralanmışolmaktadır. Kestirmedensöyleyecekolursakhalkımızdinile Allah ilealdatılmayamalesefçokmüsaittir.Arapçabiribareyişöyleböyleokuyabilenüzerinearapkıyafetlerigeçiripetrafınaüç-beşakılfukarasıtoplayanhemenherkesbirtarikatyahutcemaatoldumdeyiportayaçıkıyorvedinhakkındaahkamkesmeyebaşlıyor. Masal, destanvehikayetarzıanlatımlarvatandaşınhoşunagittiğivehiçemekistemediğiiçinbutürpervasızlariçinbuülkemünbitbirvasatsunuyor. Birbakıyorsunuz Adana gibibirşehirdenbileanokranikbirtarikatşeyhivakıfkisvesialtındazuhuredebiliyor.

TabisayınCumhurbaşkanımızmüslümaninsanlardiyebutüryapılanmalarıartniyetlikişilerekarşısavunuyor. Tabibudurumu da budintüccarlarıyahutdinsimsarlarıeni-konuistismarediyorlar. KendisiönemlibirhadisalimiolmasınarağmenKur’anvesahihsünnetkonusundagayetdirayetlibirdiyanetişleribaşkanıolansayın Mehmet Görmez, önceyardımcısıüzerindenitibarsızlaştırıldıvenihayetbirşekildegörevdenuzaklaştırılmışoldu.Tabionugörevindenedenlerinkimlerolduğunudoğruyerdenbakanherkesgörmüştür.

Asansörveyorgandanhalvetdevşiren Hz. Aişevalidemizi 6 yahutdokuzyaşındaevlendirmeyegayreteden, kadınlarındövüldükleriiçinşükretmelerigerektiğigibidindışızırvalarıdindiyepazarlamayaçalışanbuakılsızgüruhkamuoyundamakesbuluncamecburensayınCumhurbaşkanımızolayaelatıpbueskihurafevemasallarınveeskimişiçtihatlarıngüncellenmesigerektiğinisöyleyinceazöncesözünüettiğimizdinbaronlarıhükumeteadetaültimatommahiyetindedeklarasyonyayınlamahadsizliğineişivardırmayakalkıştılar. Ancakkorkakolduklarıiçingeriadımatmakzorundakaldılar. TayyibErdoğanelbettekiislamıngüncellenmesiderkenherhangibirreformdanbahsetmemiştir. Reform ancakdeformeolanşeyleriçingeçerlidir. Bizimdinimizdeformeolmadıkireformaihtiyacıolsun. Zirabudininkitabınazilolduğutazelikleaynenkorunmaktadır.ÜstelikbukorumabizzatRabbimiztarafındangarantiedilmişbirkorumadır. Rabbimizhicrsuresi 9. Ayettebugarantiyibizehabervermiştir. TayyibErdoğantabiiolarakKur’an’akesinaykırıolanaklamantığauymayantarihsel/toplumsalvebilimselverileretabantabanazıtolduğuhaldesırfadınıhadisyaparakdinesokulmuşbulunanbuçölAraplarınıneskiadetlerini,iranzerdüştlerinineskimasallarıileyahudikabalasıvemişnasınınilkelgeleneklerinindindiyepazarlanmasınacanısıkıldığıiçingüncellemedensözetmiştir. Buülkedebilmem ne kadarilahiyatfakültesiveçoksayıdauzmanakademisyenbulunmasınarağmenbirkaçyiğitvecesuradamdışındahiçkimsedensesçıkmıyor. Buelbettekiüzüntüvericibirdurum. Herşeyi mi TayyibErdoğanyapacakkardeşim. Ülkeyibirdünyabadiredenkurtarıyor, yedidüveletekbaşınakafatutuyor, yetmezmişgibidininaslınadöndürülmesiişini de mi Erdoğanyapsın. O zamanbuncailahiyatfakültesi ne işeyarıyor. Bunusöyleyebilecekbirisivar mı?

Koca kürsüleriişgaledip, trenkatarıgibititrtaşıyanbuzevat bin seneönceyazılmışkitaplaraşerh/haşiye/tahşiyeyazmavepapağangibiGazzalimukallitliğikolaycılığınıbırakarakbirazemekveriptefekkürederekalınvezihinteridökerekKur’an’danalarakilhamıasrınidrakineislamısöyletmeülküsünükendisinegörevedinmelidir. Aksitakdirdehadiskaynagıdiyebildiğimiz en sağlamkitaplardabileKur’aniletabantabanazıtrivayetlerbulunduğunubilenbuuzmanlar Allah indindeelbettevebalaltındadırlar. Amabuzevatburadaönemlibirgörevüstlenmekyerineamakorkudanamatembelliktenişinkolayınakaçıp, biryandanistiklalşairimiziçinbinlercegüzellemeyaptıklarıhaldeonunsözüneuygunolarakilhamıKur’an’danalmayısavunanlarıhemenpeygambersizdinistiyorlardeyipitibarsuikastınagirişiyorlar. BuneyamançelişkidirAllahım. DinimizinkaynağıolanKur’anherkesinelindeamainsanlarındinolarakyaşadıklarındaKur’anınadıbileyok. Dahasıvar,adamçıkmışbuhariolmazsadinçökerdiyor. AmaKur’anolmazsa dine birşeyolmaz.AmanYa Rabbi! Bu ne acayipbiranlayış, bu ne garip, ne absürtbiryaklaşım.

Rabbim;bu kıt akıllıanokranik,Arapgiysilerineöykünmeyi din sananhilkatgaribelerindenbizi de bütünmüslümanları da korusun


#
Ömer ERDEM Ömer ERDEM editor

YAZARIN SON YAZILARI

Batının Çatışmacı zihniyeti

Batının Çatışmacı zihniyeti

Kaybedenler Kulübünün Benzemez Mensupları

Kaybedenler Kulübünün Benzemez Mensupları


Esas Duruş İlkesi…

Esas Duruş İlkesi…

Müslüman Dünyasında Ahlâk Krizi

Müslüman Dünyasında Ahlâk Krizi

Seçimler Yaklaşırken…

Seçimler Yaklaşırken…

Süper Gücün Süper Çöküşü…

Süper Gücün Süper Çöküşü…